KAMU İHALE KURUMUNUN TEŞKİLATI
 İLE KURUM PERSONELİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARI,
 ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BAKANLAR KURULU KARARI: 2002/4425
KARAR TARİHİ: 12.06.2002

 

RESMİ GAZETE SAYISI: 24821  
RESMİ GAZETE TARİHİ: 20.07.2002

 

      


 

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler 

 

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmelik; Kamu İhale Kurumunun teşkilatı, çalışma usul ve esasları ile hizmet birimleri ve bu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının, personelin nitelikleri, sayı ve unvanları, atanması, ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam
Madde 2-
Kamu İhale Kurumunun teşkilatı, hizmet birimleri, bu birimlerin görev ve sorumlulukları, Kurumda çalıştırılacak personelin nitelikleri, sayı ve unvanları, atanması, ücret ile diğer mali ve sosyal hakları bu Yönetmelikte düzenlenmiştir. 

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen; 

Bakan                   :Maliye Bakanını,

Kurul                    : Kamu İhale Kurulunu,

Kurum                  : Kamu İhale Kurumunu,

Başkan                 : Kamu İhale Kurulu ve Kamu İhale Kurumu Başkanını,

İkinci Başkan         : Başkanın yokluğunda, Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenen,   

                             Kurul tarafından İkinci Başkan olarak seçilmiş Kurul Üyesini,

Üye                      : Kamu İhale Kurulu üyelerini,

Personel                : Kamu İhale Kurumu asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen  

                              meslek personeli ve diğer personeli,

Kanun                       : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya ilgisine göre

                             4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu, 

ifade eder.

Hukuki Yapı ve Kuruluş

Madde 5- Kamu İhale Kurumu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir. 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığıdır. 

Kurum teşkilatı; Kamu İhale Kurulu, Başkanlık ve hizmet birimlerinden oluşur. 

Kamu İhale Kurumu, Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirirken yetkilerini Kurul vasıtasıyla kullanır. 

 

İKİNCİ KISIM
Kamu İhale Kurulu 

BİRİNCİ BÖLÜM
Kurulun Yapısı, Üyelerin Atanması, Görev Süresi, Teminat ve Hakları 

Kurulun Yapısı

Madde 6- Kurul, biri Başkan ve biri İkinci Başkan olmak üzere on üyeden oluşur. 

Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 7- Kurul, Kurumun karar organıdır. Kurul 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. 

Üyelerin Atanması

Madde 8- Kurul üyeleri; en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında en az oniki yıl hizmeti bulunan (konunun uzmanı olması dışında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek adayların kuruluşta çalışma şartı aranmaz) kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında fiilen en az dört yıl çalışarak ulusal veya uluslararası ihale mevzuatı açısından kanıtlanmış niteliğe ve deneyime sahip olmaları, geçmişte ve halen bir siyasi parti ile aday gösterilme dahil üyelik ve görev alma ilişkileri bulunmayan kişiler arasından Maliye Bakanlığınca önerilecek iki kişi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca önerilecek üç kişi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarınca önerilecek birer kişi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından önerilecek birer kişi olmak üzere Bakanlar Kurulunca atanır. Bakanlar Kurulu, atamayla birlikte Kurul Başkanını da görevlendirir. 

Üyelerin Göreve Başlama ve Görev Süresi

Madde 9- Kurul Başkanı ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda üyeliklerinin devamı süresince görevlerini tarafsız ve dürüst olarak yerine getireceklerine, Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Kurul üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar. 

Kurul Başkanı ve üyelerin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Görevden ayrılma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine, bir ay içerisinde Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre atama yapılır. Bu durumda atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar. 

Üyelik Teminatı

Madde 10- Kurul üyeleri görevlerini yaparken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci ve kişi Kurulun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez. 

Kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, Kanunun 53 üncü maddesinin (c ) fıkrasının üçüncü bendinde öngörülen durumların gerçekleşmesi halinde aynı maddede belirtilen usule göre görevden alınır. 

Kurul üyeliklerine kamu görevlisi iken atananlar görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili Bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanır. Bu durumda, Kurumda geçirdikleri süreler tabi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir. 

Emeklilik
Madde 11- Kurul Başkanı ve üyeleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir. 

Emeklilik açısından, Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul üyelerine Bakanlık müsteşar yardımcısı için tespit edilen ek gösterge makam ve temsil tazminatları ile diğer mali hükümler uygulanır, bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı veya yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş sayılır. 

Temsil ve Ağırlama Harcamaları

Madde 12- Kurul Başkanı ve üyelerinin temsil ve ağırlama harcamalarının nelerden ibaret olduğu ve bunların Kurum bütçesinden karşılanma usulleri Kurul tarafından belirlenir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Kurul Toplantıları 

Toplantı Gündemi

Madde 13- Gündemi, Kurul Başkanı belirler, toplantı gündemi toplantı tarih ve saatinden en az 24 saat önce belirlenerek yazılı olarak üyelere bildirilir. 

Üyelerden en az üçünün yazılı teklifi ile gündemde olmayan hususlar gündeme alınır. En az bir üyenin gündeme ilişkin değişiklik teklifi Kurulca karara bağlanır. 

Hizmet birimlerinin gündemdeki konulara ilişkin inceleme sonuç ve önerilerini içeren rapor da gündemle birlikte üyelere dağıtılır. 

Toplantı Zamanı

Madde 14- Kurul, toplantı zamanını saptamakta serbesttir. Ancak, Kurul kararıyla haftanın belirli gün veya günleri ile saati devamlı toplantı zamanı olarak önceden belirlenebilir. Böyle bir belirlenme yapılmazsa toplantı tarih ve saati, toplantıdan en az 24 saat önce üyelere bildirilir. 

Toplantıya Davet

Madde 15- Kurul; Başkanın çağrısı üzerine toplanır. 

İzinli üyeler, acil durumlarda Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. 

Toplantıya Katılmama Halleri

Madde 16- Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları esastır. 

Üyelerin, izin, rapor ve görevlendirme dışında mazeretlerinin olması durumunda, mazeretlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri gerekir. Acil durumlarda yazılı bildirim sonradan yapılmak kaydıyla diğer iletişim vasıtaları aracılığıyla durum Başkanlığa bildirilir. 

Başkan ve üyelerin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri ile izinlerini kullanma tarihleri, Kurulun toplantı ve karar sayısı bakımından sakınca yaratmasını engellemek amacıyla Başkan tarafından önceden düzenlenebilir. 

Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeler Kurul kararıyla yapılır. 

Görüşmelerde Usul

Madde 17- Konular gündemdeki sıraya göre görüşülür. Görüşmelerde gündeme ilişkin konular yeterince tartışıldıktan sonra oylamaya geçilir. Başkan oyunu en son kullanır. 

Üyeler, kendilerini ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren kararlarla ilgili toplantı ve oylamaya katılamazlar. 

Toplantılara, Kurul tarafından görüşlerini bildirmeleri istenilen başkan yardımcıları, daire başkanları, meslek personeli ile görüşme tutanaklarını düzenlemekle görevli personel dışında hiç kimse katılamaz. Ancak, Kurul gerek gördüğü takdirde belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen uzman kişilerle, gündemdeki konu ile ilgili kişileri veya kuruluş temsilcilerini toplantıya çağırarak dinleyebilir. 

Karar Tutanakları

Madde 18- Kurul kararları tutanak haline getirilerek üyelerce imzalanır. Kararlar birbirini takip edecek şekilde numaralandırılır ve karar tarihi belirtilerek ekler, tutanağa karardaki sıraya göre eklenir. 

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 19- Kurul, üye tamsayısı ile toplanır. Ancak, izin, rapor, görevlendirme, boşalan üyeliğe henüz atama yapılmaması veya 17 nci maddenin ikinci fıkrasındaki hallerin bulunması durumlarında en az yedi üye ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamaz. Çoğunluk kararına katılmayan üye en geç iki gün içinde karşı oy gerekçesini yazılı olarak Kurula bildirir. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kamu İhale Kurumu

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilatı
 

Başkanlık, Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 20- Kurul Başkanı, aynı zamanda Kurumun da Başkanıdır. Kurumun genel yönetim ve temsili Başkana aittir. 

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 

a)      Kurul toplantılarının gündemini belirlemek ve toplantıları idare etmek,

b)      Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

c)      Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, hizmet birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve birimler arasında çıkabilecek görev ve yetki ihtilaflarını çözmek,

d)      Kurumun işlevlerini yerine getirebilmesi için Kurulca alınacak kararlar çerçevesinde gerekli ve yeterli sayıda personeli istihdam etmek,

e)      Kurumu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, Kurumun görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

f)        Kurumun yıllık bütçesi ile gelir-gider kesin hesabını ve Kurum yıllık raporunu hazırlatarak Kurula sunmak ve Kurum bütçesinin uygulanmasını, gelirlerin toplanmasını, harcamaların yapılmasını sağlamak,

g)      Başkanlık teşkilatı ile hizmet birimlerinin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek. 

İkinci Başkanın Seçimi, Görev ve Yetkileri

Madde 21- İkinci Başkan, Kurul üyeleri arasından gizli oyla seçilir. İlk turda çokluk sağlanamazsa en çok oy alan üyeler için oyçokluğu sağlanana kadar oylamaya devam edilir. Seçimle birlikte İkinci Başkanın görev süresi de belirlenir. 

İkinci Başkan, Başkanın herhangi bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde Başkanın görev ve yetkilerini üstlenir. 

Başkan Yardımcıları

Madde 22- Kurumda, Başkana görevlerinde yardımcı olmak üzere Kurul kararıyla üç başkan yardımcısı atanabilir. 

Başkan yardımcıları Kurul üyeliğine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasından veya en az dört yıllık öğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olduktan sonra aralıksız olarak en az on yıldan beri Kurumda meslek personeli olarak çalışmakta bulunanlar arasından atanabilir. 

Başkan Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 23- Başkan yardımcıları, Kurum Başkanının emrinde ve onun yardımcısı olup, Kurum faaliyetlerini Başkan adına ve Başkanın talimat ve emirlerine göre, Kurumun amaç ve görevleri doğrultusunda yürütür. Görev kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Hizmet Birimleri
 

Kurum Hizmet Birimleri

Madde 24- Kurumun hizmet birimleri, Kurumun görev ve yetkilerinin gerektirdiği sayıda daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri, danışma birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Daire başkanlıkları bünyesinde hizmetin niteliğine göre grup başkanlıkları veya birim müdürlükleri ve diğer alt servisler kurulur. 

Hizmet birimlerinin bağlı bulunacakları Başkan Yardımcısının belirlenmesine Başkan yetkilidir. Hizmet birimlerinin bağlı bulundukları Başkan Yardımcılarının değiştirilmesinde de aynı usul uygulanır. 

Kurumun hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir: 

a) Ana hizmet birimleri;

1)     Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı,

2)      Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı,

3)      Hizmet Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı,

4)      Araştırma, Geliştirme ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı,

5)      Eğitim Dairesi Başkanlığı,

6)      İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı,

7)  Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. 

b) Danışma birimleri;

1) Kurum Müşavirliği,

2) Başkanlık Müşavirliği,

3) Hukuk Danışmanlığı,

4) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı. 

c) Yardımcı hizmet birimleri;

1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı,

2) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

3) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,

4) Kurul Özel Büro Müdürlüğü,

5) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü,

6) Savunma Uzmanlığı. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimlerinin Görev ve Sorumlulukları

Ana Hizmet Birimleri

Madde 25- Kurumun ana hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Yapımİşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı;

1) Yapım İşleri ihaleleri konusundaki uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla standart ihale dokümanlarının, tip sözleşmelerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin, fiyat farklarına ilişkin esas ve usullerin ve her türlü düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmasını yapmak,

2) Yapım işleri ihaleleri ile ilgili ilanların esas ve usullerini belirlemeye ilişkin çalışmalar yapmak,

3) Yapım işleri ihaleleri ile ilgili olarak ulusal düzeyde koordinasyon sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hazırlamak,

4) Yapım işleri ihalesinin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerin Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına dair Kuruma intikal eden her türlü şikayet, ihbar ve iddiaları usul ve esastan incelemek, her türlü bilgi ve belgeyi içeren rapor düzenlemek,

5) Yapım işleri ihalelerine ilişkin, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunduğundan bahisle verilen ihale işlemlerine devam edilmesi kararı üzerine yapılan şikayetlerle ilgili gerektiğinde ihale sürecinin durdurulması ve öncelikle incelenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

6) Yapım işleri ihalelerine ilişkin Kuruma intikal eden olayın açıkça Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile yapım müteahhidi, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin karar verilinceye kadar ihale sürecinin durdurulması ile ilgili hususlar konusunda inceleme ve araştırma yapmak,

7) Kuruma intikal eden yapım işleri ihaleleri ile ilgili şikayet, ihbar ve iddialar hakkında Kurul tarafından verilen kararların taslağını hukuki gerekçeleri ile birlikte hazırlamak,

8) Yapım işleri ihalelerine ilişkin olarak yapılan şikayet, ihbar ve iddiaların incelenmesi ve her çeşit düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmalarının yapılması için ihale uzman ve/veya uzman yardımcılarını görevlendirmek,

9) Kurul incelemesine giren, yapım işleri ihalelerinde suç unsuru bulunması halinde yasal işlem yapılabilmesi için durumu Başkana bildirmek,

10) Kanun kapsamındaki yapım işleri ihalelerinde sözleşmenin imzalanmasının öncesinde, imza aşamasında ve imzalanmasından sonra ihaleye ilişkin olarak Kuruma herhangi bir şekilde intikal eden her türlü ciddi iddiayı inceleyerek rapor düzenlemek,

11) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

b) Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı;

1) Mal alım ihaleleri konusundaki uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla standart ihale dokümanlarının, tip sözleşmelerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin, fiyat farklarına ilişkin esas ve usullerin ve her türlü düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmasını yapmak,

2) Mal alım ihaleleri ile ilgili ilanların esas ve usullerini belirlemeye ilişkin çalışmalar yapmak,

3) Mal alım ihaleleri ile ilgili olarak ulusal düzeyde koordinasyon sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hazırlamak,

4) Mal alım ihalesinin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerin Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına dair Kuruma intikal eden her türlü şikayet, ihbar ve iddiaları usul ve esastan incelemek, her türlü bilgi ve belgeyi içeren rapor düzenlemek,

5) Mal alım ihalelerine ilişkin, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunduğundan bahisle verilen ihale işlemlerine devam edilmesi kararı üzerine yapılan şikayetlerle ilgili gerektiğinde ihale sürecinin durdurulması ve öncelikle incelenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

6) Mal alım ihalelerine ilişkin Kuruma intikal eden olayın açıkça Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile tedarikçi, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin karar verilinceye kadar ihale sürecinin durdurulması ile ilgili hususlar konusunda inceleme ve araştırma yapmak,

7) Kuruma intikal eden mal alım ihaleleri ile ilgili şikayet, ihbar ve iddialar hakkında Kurul tarafından verilen kararların taslağını hukuki gerekçeleri ile birlikte hazırlamak,

8) Mal alım ihalelerine ilişkin olarak yapılan şikayet, ihbar ve iddiaların incelenmesi ve her çeşit düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmalarının yapılması için ihale uzman ve/veya uzman yardımcılarını görevlendirmek,

9) Kurul incelemesine giren, mal alım ihalelerinde suç unsuru bulunması halinde yasal işlem yapılabilmesi için durumu Başkana bildirmek,

10) Kanun kapsamındaki mal alım ihalelerinde sözleşmenin imzalanmasının öncesinde, imza aşamasında ve imzalanmasından sonra ihaleye ilişkin olarak Kuruma herhangi bir şekilde intikal eden her türlü ciddi iddiayı inceleyerek rapor düzenlemek,

11) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

c) Hizmet Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığı;

1) Hizmet alım ihaleleri konusundaki uygulamayı yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla standart ihale dokümanlarının, tip sözleşmelerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin, fiyat farklarına ilişkin esas ve usullerin ve her türlü düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmasını yapmak,

2) Hizmet alım ihaleleri ile ilgili ilanların esas ve usullerini belirlemeye ilişkin çalışmalar yapmak,

3) Hizmet alım ihaleleri ile ilgili olarak ulusal düzeyde koordinasyon sağlanmasına yönelik düzenlemeleri hazırlamak,

4) Hizmet alım ihalesinin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadarki sürede Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin işlemlerin Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına dair Kuruma intikal eden her türlü şikayet, ihbar ve iddiaları usul ve esastan incelemek, her türlü bilgi ve belgeyi içeren rapor düzenlemek,

5) Hizmet alım ihalelerine ilişkin, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunduğundan bahisle verilen ihale işlemlerine devam edilmesi kararı üzerine yapılan şikayetlerle ilgili gerektiğinde ihale sürecinin durdurulması ve öncelikle incelenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

6) Hizmet alım ihalelerine ilişkin Kuruma intikal eden olayın açıkça Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırı olması veya ihale sürecinin devam etmesi ile hizmet sunucusu, kamu, idare veya diğer isteklilerin telafisi güç ya da imkansız zararlarının doğma olasılığının bulunması durumlarında, kesin karar verilinceye kadar ihale sürecinin durdurulması ile ilgili hususlar konusunda inceleme ve araştırma yapmak,

7) Kuruma intikal eden hizmet alım ihaleleri ile ilgili şikayet, ihbar ve iddialar hakkında Kurul tarafından verilen kararların taslağını hukuki gerekçeleri ile birlikte hazırlamak,

8) Hizmet alım ihalelerine ilişkin olarak yapılan şikayet, ihbar ve iddiaların incelenmesi ve her çeşit düzenleyici işlemlerin hazırlık çalışmalarının yapılması için ihale uzman ve/veya uzman yardımcılarını görevlendirmek,

9) Kurul incelemesine giren, hizmet alımları ihalelerinde suç unsuru bulunması halinde yasal işlem yapılabilmesi için durumu Başkana bildirmek,

10) Kanun kapsamındaki hizmet alım ihalelerinde sözleşmenin imzalanmasının öncesinde, imza aşamasında ve imzalanmasından sonra ihaleye ilişkin olarak Kuruma herhangi bir şekilde intikal eden her türlü ciddi iddiayı inceleyerek rapor düzenlemek,

11) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

d) Araştırma, Geliştirme ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı;

1) Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Kurulun verdiği kararların Resmi Gazetede yayımlanmasını sağlamak,

2) Eşik değerler ve parasal limitleri güncellemeye ilişkin çalışmalar yapmak ve bu konudaki Kurul kararlarının her yıl Resmi Gazetede yayımını sağlamak,

3) Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararlarının Kuruma bildirilmesini izleyen onbeş gün içinde kararın Resmi Gazetede yayımlanmasını sağlamak,

4) İhalelerde açıklık, rekabet, kaliteli hizmet ve güvenilirlik standartlarının oluşturulması ve kamunun itibarını güçlendirici ihale politikasının tespitine ilişkin çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

5) Kurum tarafından çıkarılacak süreli ve süresiz yayınlar ile Kamu İhale Bülteninin basım ve dağıtım hizmetlerini yürütmek,

6) Kurumun yıllık çalışma programını hazırlamak,

7) Kurumun kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek,

8) Mevzuatın muhafazası ve diğer birimlerle Kurum dışından talep edenlerin Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde kullanımına sunulmasını sağlamak,

9) Arşivin oluşturulmasını ve düzenli bir şekilde muhafazasını sağlamak,

10) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

e) Eğitim Dairesi Başkanlığı;

1) Kanunun uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluş ilgililerine eğitim vermek ve bu konuda her türlü çalışmayı yürütmek,

2) Kamu İhale Uzman Yardımcılarının, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda yetiştirilip geliştirilmesine ilişkin Kurum içi ve dışı birim ve kişilerle koordineli bir şekilde bir plan dahilinde çalışmalar yapmak,

3) Kurum personelinin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik hizmet içi eğitim planlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

4) Kurum meslek personelinin, Kurumun görev alanı ile ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimliliğinin artırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin artırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek,

5) Eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan konularla ilgili kişi ve kurumlarla koordinasyon sağlamak,

6) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

f) İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı;

1) Yürürlükteki mevzuat gereğince kamu idarelerince veya adli mercilerce geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanları, hileli iflas ettiğine karar verilenleri ilgili kuruluş ve mercilerle koordinasyon sağlayarak belirlemek ve bunların sicillerini tutmak,

2) Kamu İhale Kanununa aykırı hareket etmekten dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılanların tespitine ilişkin olarak ilgili kuruluş ve mercilerle işbirliği yapmak ve buna ilişkin bilgilerin sicilini tutmak,

3) Kurumun görev alanına giren konularla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden ve piyasadan bilgi toplamak, değerlendirmek, hızlı ve etkin bilgi akışını temin etmek,

4) Toplanan verileri düzenleyerek adet, tutar ve diğer konular itibariyle istatistik raporlar hazırlayarak kullanıcıların hizmetine sunmak,

5) Kamu ihalelerine bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak birden fazla teklif verme durumlarının tespitini sağlamak amacıyla gerekli bilgileri toplamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlamak,

6) Kanunda öngörülen yasaklamaları tespit edebilmek amacıyla her türlü şirket ve ortaklıkların yapıları konusunda ilgili kuruluşların işbirliğinde bulunmak,

7) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

g) Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile Koordinasyon Dairesi Başkanlığı;

1) Ülkemizin uluslararası kuruluşlarla kamu ihaleleri alanındaki ilişkilerinden doğan ve Kuruma düşen sorumlulukların yerine getirilmesi ve koordinesi ile ilgili çalışmaları yapmak,

2) Kamu ihalelerini ilgilendiren konularda, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve bunların temsilcileri ile istişarelerde bulunmak, uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek ve bu bilgileri Kurula sunmak,

3) Yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarının ya da yabancı isteklilerin Türkiye'de açılan ihalelere katılmalarının engellendiği iddia ve ihbarları ile ilgili tespitleri yapmak, bu tür engelleyici uygulamaların kaldırılmasına yönelik çalışmaları diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek,

4) Yerli isteklilerin yabancı ülkelerde açılan ihalelere katılmalarına engel olunduğunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamanın yapıldığı ülkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere katılmalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna sunulacak teklifleri hazırlamak,

5) Kurumun görev alanına ilişkin Avrupa Birliği ile uyum çalışmalarını ve konuyla ilgili birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

6) Kamu ihalelerini ilgilendiren, uluslararası anlaşmalar konusunda, imzadan önce ilgili kamu kurum, kuruluş ve birimler ile Kurum hizmet birimlerine öneride bulunmak ve teknik yardım sağlamak,

7) Kurumun görev alanına giren konularda Türkiye'de düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek,

8) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Birimleri

Madde 26- Kurumun danışma birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurum Müşavirliği;

1) Başkana ve üyelere, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda danışmalık hizmeti sunmak,

2) Kurul tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya katkıda bulunmak,

3) Başkan ve üyeler tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

b) Başkanlık Müşavirliği;

1) Başkana, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda danışmalık hizmeti sunmak,

2) Başkan tarafından belirlenecek projeleri hazırlamak veya katkıda bulunmak,

3) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

c) Hukuk Danışmanlığı;

1) Kuruma hukuki danışmanlık yapmak,

2) Kurumun görev alanına giren hususlarda mevzuatı derlemek ve değerlendirmek,

3) Kuruma ilişkin her türlü uyuşmazlığın adli ve idari merciler ile icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla Kurumu temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

4) Kurumla ve Kurumun görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmalarını yapmak,diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat düzenlemeleri ile ilgili Kurum görüşünü oluşturmak,

5) Kurumun üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek,

6) Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak,

7) Kurul kararlarına karşı mahkemelerde açılan her türlü davanın takibini yapmak,

8) Kurum hizmet birimlerince talep edilen ve Başkanın uygun gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak,

9) Kurum alacakları ile ilgili her türlü işlemi takip etmek,

10) Diğer birimler tarafından hazırlanan düzenlemeleri gerektiğinde hukuki açıdan incelemek ve ilgili birimlere görüş bildirmek,

11) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

d) Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanlığı;

1) Basının, Kurum faaliyetleri hakkındaki yayınlarını izlemek, derlemek ve değerlendirmek,  

    Başkanın gerekli gördüklerine cevap vermek,

2) Kurumun basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek,

3) Kurumun faaliyetleriyle ilgili olarak Başkanın izni ve talimatıyla kamuoyunu

    bilgilendirmek,

4) Kurum faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyundan gelen dilek, talep ve ihbarları derlemek,

    Başkanlığa iletmek,

5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yardımcı Hizmet Birimleri

Madde 27- Kurumun yardımcı hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı;

1) Kurumun iş ve insan gücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak,

2) Kurumun hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak personel sayılarını tespit etmek üzere “iş analizleri” yapmak, atanacaklarda aranacak nitelikleri ve görev tanımlarını tespit etmek,

3) Kurum personelinin atama, özlük, sicil, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

4) Kurum personelinin ücretleri, sağlanacak sosyal ve mali yardımlarla ilgili hususlarda araştırma ve çalışmalar yapmak,

5) Kurum iş akışının rasyonel bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması için, üstlenilen görevler ile bunların dağılımı ve kaynakların kullanılış şekil ve metotları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,

6) Kurum organizasyon yapısını, her an en yüksek kalitede hizmet yürütülmesini sağlayacak düzeyde geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve alınacak önlemler konusunda Kurula ve Başkanlığa bilgi vermek,

7) Performans değerlendirme kriterleri ile meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak,

8) Personelin seçilme usul ve esasları, disiplin ve sicil amirlerinin tespiti ile personele ilişkin diğer mevzuat çalışmalarını yürütmek ve uygulamasını sağlamak,

9) Personelin Kuruma bağlılığını artırıcı sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapmak,

10) Kurum personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerinde gerekli her türlü çalışmayı yapmak ve buna ilişkin diğer işlemleri yürütmek,

11) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı;

1) Kurumun, gelir-gider tahminlerini yapmak ve bütçesini hazırlamak,

2) Kurumun bütçesine, yıllık iş planına, gelir-gider kesin hesaplarına, yıllık raporuna ve sair raporlarına ilişkin işlemleri yapmak, gerekli hallerde bütçe kalemleri arasında aktarma yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

3) Bir önceki mali yıla ait, konsolide edilmiş gelir tablolarını, bilançoları ve yıllık faaliyetleri esas alan kapsamlı mali tabloları içeren yıllık raporun hazırlanarak ve en geç bir sonraki yılın Nisan ayının sonuna kadar bilgi için ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, bütçenin ibrası ile ilgili işlemleri yapmak,

4) Kurumun hesap planları ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili işlemleri yürütmek,

5) Kurum gelirlerinin tahsili ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek, nakit varlığını yönetmek ve muhafaza etmek,

6) Kurum harcamalarının, onaylı bütçe çerçevesinde ve harcama usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

7) Kurum hizmetleri için gerekli araç, gereç ve malzemenin satın alma dahil temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

8) İhtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması veya satın alınması işlemlerini yürütmek,

9) Kuruma ait ayniyatla ilgili işlemleri yapmak,

10) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

11) Haberleşme, genel evrak ve Kurumun mali işlerine ilişkin arşiv faaliyetlerini yürütmek,

12) Kurumun temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, güvenlik ve taşıma hizmetlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,

13) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

14) Kuruma ait hizmet yerleriyle ilgili güvenlik tedbirlerinin alınması, yürütülmesi ve buralara giriş ve çıkışların düzenlenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

15) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı;

1) Kurum hizmet birimlerinin etkin ve verimli faaliyette bulunabilmesi için yönetim ve bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak,

2) Kurum görev alanına giren konularda ortak veri tabanları oluşturmaya ilişkin işlemleri yürütmek,

3) Kurumun, Kurum dışı birimlerle bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasının sağlanması için çalışmalar yapmak,

4) Kurumun internet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, web sitesini oluşturmak ve güncellemek,

5) Kurumun kanunla verilen görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini temin etmek,

6) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

d) Kurul Özel Büro Müdürlüğü;

1) Kurul toplantılarına ilişkin olarak Başkan tarafından belirlenen gündemi hazırlayarak üyelere bildirmek,

2) Kurul görüşmelerinin kaydını tutmak, elektronik ortamda veya mevcut teknolojinin ve mali durumun imkan vereceği diğer sistemlerde deşifre ederek saklamak,

3) Kurul kararlarını ilgili birimlere intikal ettirmek,

4) Kurula ait yazışmaları yapmak, karar ve yazışmalara ilişkin arşiv oluşturmak ve bunları muhafaza etmek,

5) Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak .

e) Başkanlık Özel Büro Müdürlüğü;

1) Başkana ait yazışmaları yapmak, buna ilişkin arşiv oluşturmak ve muhafaza etmek,

2) Başkanın sekreterya hizmetlerini yürütmek,

3) Kurumun protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,

4) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

f) Savunma Uzmanlığı;

9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Unvan ve Sayıları

Unvan ve Sayılar

Madde 28- Kurum asli ve sürekli hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli unvanlar ile sayıları ekli cetvelde gösterilmiştir. Unvan ve sayılarının Kurum hizmet birimleri itibariyle dağılımını yapmaya Kurul yetkilidir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ücret, Diğer Mali ve Sosyal Haklar ile Emeklilik

Ücret ve Diğer Mali Haklar

Madde 29- Kurum hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, sözleşmeli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Kurum personeli, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen haller ile ücret, mali ve sosyal haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

Kurum personelinin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları ve diğer düzenlemeler çerçevesinde Kurul tarafından belirlenir.

Harcırah
Madde 30- Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeline ödenecek harcırah miktarına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararı ile belirlenir.

Konut Tahsisi

Madde 31- Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeline Kamu Konutları Yönetmeliği çerçevesinde Kurul tarafından konut tahsisi yapılır.

Emeklilik
Madde 32- Kurum personeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir.

Emeklilik açısından Kurum başkan yardımcılarına Bakanlık Genel Müdürü, daire başkanlarına ise Bakanlık Genel Müdür Yardımcısı için tespit edilen ek gösterge, makam ve temsil tazminatları ile diğer mali hükümler uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Yasaklar
Madde 33- Kurul Başkan ve üyeleri, üyelikleri süresince özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığı konferans veya ders veremez, her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda hissedar veya yönetici olamazlar. Kurul üyeleri ile Kurumda görev yapan uzman, uzman yardımcıları ve birim amirleri göreve başlamadan önce sahip oldukları Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilere veya bunların iştiraklerine ait her türlü hisselerini ya da menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlar ve evlatlıkları dışındakilere görev sürelerinin başlamasını izleyen otuz gün içinde satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

 Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personelinin ücret karşılığı olmaksızın uzmanlık alanlarıyla ilgili mesleki yayın organlarında yayın kurulu üyeliği ve yazdıkları makale veya inceleme yazılarıyla; yönetim ve denetim kurullarında görev almamak koşulu ile kooperatif üyeliği bu yasaklamanın dışındadır. 

Mal Beyanı

Madde 34- Kurul üyeleri göreve başlama ve görevden ayrılma tarihlerinden itibaren bir ay içinde ve görevleri devam ettiği sürece her yıl mal beyanında bulunmak zorundadır. Kurum personeli de, Devlet memurlarının mal bildiriminde bulunmalarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde mal beyanında bulunurlar.

Personelin Atanması ve İstihdam Politikası

Madde 35- Kurumun istihdam politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile personelin göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, ödev ve sorumluluklarına, görevde yükselmeleri ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usul ve esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri dikkate alınarak Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Kamuoyuna Yapılacak Açıklamalar

Madde 36- Kurum personeli basına bilgi ve demeç veremez. Ancak; Kurumun çalışmaları ile ilgili olarak Başkanın görevlendireceği personel tarafından kamuoyuna açıklama yapılabilir.

Sır Saklama

Madde 37- Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait edindikleri gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri bu konuda kanunen yetkili kılınan merciilerden başkasına açıklayamazlar, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Yetki Devri

Madde 38- Başkan ve diğer yöneticiler Kanunda münhasıran kendisine verilenler hariç, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını daha alt birimlere devredebilir. Ancak yetki devri devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

Kurum Varlığından ve İşlemlerinden Sorumluluk

Madde 39- Kurumun mal ve varlıkları Devlet malı sayılır. Bu mal ve varlıklar haczedilemez ve reddedilemez. Bunlara karşı suç işleyen Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli Devlet memurları gibi cezalandırılır.

Düzenleme
Madde 40-
Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de gözönünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Kurul yetkilidir.

İlgili Kişi ve Kuruluşların Sorumluluğu

Madde 41- Kurumun görevlerinin yerine getirilmesinde gerçek kişiler ile kamu ve özel bütün kurum ve kuruluşlardan isteyeceği gizli dahi olsa Kurumun görev alanı ile ilgili her türlü belge, bilgi ve görüşün süresi içinde verilmesi zorunludur.

Uygulanmayacak Hükümler

Madde 42- Kurum hakkında, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 43-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 44-
Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurulu Başkanı yürütür.

CETVEL
UNVAN VE SAYILAR

UNVAN

SAYI

Başkan Yardımcısı

3

Baş Hukuk Danışmanı

1

Daire Başkanı

10

Hukuk Danışmanı

8

Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı

1

Başkanlık Müşaviri

5

Kamu İhale Kurumu Müşaviri

10

Grup Başkanı

21

Kamu İhale Uzmanı

90

Kamu İhale Uzman Yardımcısı

60

Araştırmacı

12

Avukat

5

İstatistikçi

3

Özel Büro Müdürü

2

Özel Büro Müdür Yardımcısı

2

Birim Müdürü

9

Bilgisayar Mühendisi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisi

1

Birim Şefi

18

Çözümleyici

5

Programcı

5

Bilgisayar İşletmeni

10

Tabip

2

Hemşire

2

Savunma Uzmanı

1

Mütercim Tercüman

4

Tekniker

2

Teknisyen

2

İletişim Görevlisi

23

Büro Görevlisi

40

Şoför

15

Kaloriferci

2

Dağıtıcı

2

Toplam

377